Riziko požiarov sa v týchto dňoch môže zvýšiť, v lesoch je potrebné dodržiavať pravidlá

0
437

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove upozorňuje občanov na čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, a to od 10. 8. 2020 od 14.00 hod. až do odvolania.

Z hľadiska vývoja meteorologickej situácie na území Slovenska a predovšetkým vyšších teplôt s nedostatkom zrážok, dochádza k zvýšenému riziku vzniku požiarov na lesných pozemkoch, ktoré môžu spôsobiť veľké materiálne a environmentálne škody, ako aj ohroziť zdravie a životy občanov.

OR HaZZ v Prešove preto vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme, ktorý platí v územnom obvode okresov Prešov a Sabinov, a to od 10.8.2020 od 14.00 hod. až do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je potrebné dodržiavať pravidlá protipožiarnej bezpečnosti. Na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme je preto zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, používať otvorený plameň, vypaľovať porasty bylín, kríkov alebo stromov či spaľovať horľavé látky.

 

Zdroj: len