V Prešove budeme mať prvú základnú školu spojenú so škôlkou

0
1714
Foto: presov.sk

(ako) – Návrhom na spojenie  Základnej školy Matice slovenskej s materskou školou sa zaoberali mestskí poslanci na marcovom zasadnutí. Mali k nemu totiž prijať Všeobecne záväzné nariadenie (VZN). Návrh podala Rada školy s tým, že spoločný právny subjekt by mal fungovať od 1. 9. 2021 za predpokladu, že to schváli aj rezort školstva.

Splynutím základnej školy a jej súčasti školský klub detí a školská jedáleň s materskou školou, Matice slovenskej 13, do jedného právneho subjektu, poskytované výchovnovzdelávacie služby zostanú zachované v plnom rozsahu.

Podľa predloženého návrhu, cieľom splynutia je efektívnejšie využívanie priestorov základnej školy a optimalizácia riadenia. K jeho výhodám patrí, ekonomické hľadisko, prepojenosť výchovno–vzdelávacieho procesu, ľahšia adaptácia dieťaťa na základnú školu,  lepšia efektívnosť riadenia a kontroly, zvýšenie kvality poskytovaných služieb pre deti materskej školy.

Predpokladaný počet všetkých detí v materskej škole je 60 – 80 vo veku od 3 rokov do 6 rokov. V základnej škole je kapacita  pre 320 žiakov (prvý a druhý stupeň ZŠ). So zaradením do siete škôl sa počíta od 1.9.2021. V lehote určenej na verejné pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky a všetky kompetentné inštitúcie odporučili návrh schváliť.

Šéf odboru školstva na prešovskej radnici Igor Hodžia vyslovil podporu tomuto zámeru. „V Prešove to bude prvý model, spustíme ho, vyhodnotíme z ekonomického, personálneho hľadiska aj spokojnosti rodičov,“ poznamenal na zastupiteľstve Hodžia.

Niektorí poslanci vyslovili pochybnosti o tom, či je to dobrá myšlienka. „Myslím si, že je to dobrý model a treba ho vyskúšať. Obce to už urobili,“ reagovala na pripomienky primátorka Andrea Turčanová. Poslanci napokon hlasovaním schválili VZN takmer jednomyseľne. VZN podporilo 26 poslancov, 1nehlasoval.

V prípade, že MŠVVaŠ SR nevydá právoplatné súhlasné rozhodnutie 31.augusta 2021, toto mestské  nariadenie stratí platnosť.