PREŠOVSKÝ ÚSTAV V NOVOM ŠATE

0
1219
ReklamaŠiroký sortiment výrobkov od výrobcov Searchlight, Massive- Philips, Kanlux, EGLO, Lucide, Lampions, Rábalux a LED-POL

Vychádzkové dvorce sa zmenili na nepoznanie

Vedenie ústavu Prešov dnes slávnostne prestrihlo pásku na zrekonštruovaných priestoroch. Vychádzkové dvorce a objekty služobnej kynológie v prešovskom Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody sa v priebehu niekoľkých mesiacov zmenili na nepoznanie.

Z dôvodu celkovej revitalizácie areálu, ktorý je ohraničený vysokým ohradovým múrom, ako aj susediacimi objektmi administratívnej budovy a budovy väznice, boli odstránené všetky jestvujúce objekty: vychádzkové dvorce, vychádzková veža, objekty služobnej kynológie, hydroforová stanica, požiarna zbrojnica, pomocné oplotenia a ochranné pásma, čím sa získala celá voľná plocha. Jestvujúce objekty na ploche boli na hranici svojej životnosti a v zlom stavebno-technickom stave, prípadne niektoré boli aj nefunkčné. Priestorové úpravy vyplynuli aj z potreby efektívnejšieho usporiadania jednotlivých objektov. Na takto uvoľnenej ploche bola zrealizovaná výstavba nových objektov.

Novonavrhované priestorové členenie vytvára päť vychádzkových dvorcov. Plošne najväčší dvorec je určený ako vychádzkový dvorec slúžiaci na športovú činnosť. Okolo jednotlivých dvorcov sa nachádza ochranné pásmo. K zabezpečeniu výkonu dozoru slúžia aj pomocné miestnosti pre referentov v objekte väznice, ktoré sú komunikačne, funkčne a vizuálne prepojené s objektom vychádzkových dvorcov a kontrolná lávka umiestnená nad nimi. Súčasťou objektu sú aj podzemné prefabrikované nádrže snežných jám, ktoré budú slúžiť na odpratanie snehu.

Podlahy dvorcov sú riešené ako spevnené plochy z cemento-betónového krytu s protišmykovou metličkovou úpravou. Vychádzková veža je z exteriéru povrchovo upravená dekoračnou omietkou ako súčasť kontaktného zateplenia objektu. Objekty služobnej kynológie pozostávajú z budovy pre psovodov, štyroch kotercov pre psov, jedného karanténneho koterca a výbehov pre psov. Úprava spevnených plôch je riešená betónovými a zaštrkovanými plochami. Súčasťou rekonštrukcie boli aj nové prípojky vody a kanalizácie. Všetky spevnené plochy boli odkanalizované novými kanalizačnými vpustmi a kanalizačnými plastovými prípojkami do jestvujúcej verejnej kanalizácie.

Vďaka za túto neuveriteľnú premenu patrí predovšetkým generálnemu riaditeľovi Zboru väzenskej a justičnej stráže, gen. Ing. Milanovi Ivanovi, ktorý na základe poznania nevyhovujúceho stavu týchto objektov schválil návrh riaditeľa ústavu na ich zbúranie a následné znovupostavenie, vďaka patrí pracovníkom firmy, ktorá projekt realizovala a v neposlednej rade patrí vďaka všetkým príslušníkom a zamestnancom ústavu, ktorí sa na tejto zmene podieľali.

Zdroj: zvjs.sk

ReklamaPredaj a distribúcia cestovín