Schválili prepravnú službu pre seniorov aj režim pre opatrovateľky

0
483
Schválili prepravnú službu pre seniorov

Poslanci sa dnes zaoberali novelou VZN o sociálnych službách. Novelou preto, lebo sa vo VZN dopĺňajú podmienky poskytovania ďalšej sociálnej služby a to prepravnej služby pre zariadenia seniorov v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Reč bola aj o pracovnom režime pre opatrovateľky tak, aby sa efektívne využili ich služby.

Ako zdôraznila predkladateľka VZN, šéfka odboru sociálnych služieb Mária Humeníková, cieľom je stanovenie podmienok a určenie výšky úhrady za poskytovanú prepravnú službu. Uvedenú službu budú využívať najmä prijímatelia sociálnej služby zo zariadenia pre seniorov, v prípadoch keď budú mať záujem navštíviť rodinu, ísť si zabezpečiť nákup alebo vybaviť úradné záležitosti. „Prevádzkovaním prepravnej služby zariadenie pomôže k mobilite prijímateľov, napomôže k zvýšeniu sociálneho kontaktu a zároveň získa ďalšie finančné prostriedky,“ uviedla Humeníková.

Aké sú podmienky?

Faktom je, že prepravnú službu má zatiaľ k dispozícii len ZSS na Veselej ulici, na Cemjate zatiaľ nemajú vozidlo. Úhrada za prepravnú službu sa určí ako súčin dĺžky vzdialenosti, na ktorú je fyzická osoba prepravovaná a výšky úhrady za 1 kilometer prepravnej vzdialenosti podľa aktuálnych nákladov. Fyzická osoba sprevádzajúca osobu, ktorej sa poskytuje prepravná služba za prepravu neplatí. Stojné pre prijímateľa prepravnej služby je 3 eurá za jednu aj započatú hodinu.

Úhradu za prepravnú službu platí fyzická osoba, ktorej sa poskytla prepravná služba v hotovosti v deň poskytnutia prepravnej služby vodičovi, ktorý jej vydá doklad o zaplatení s celkovou sumou úhrady za prepravnú službu. Vodič odovzdá denný príjem za prepravnú službu bezodkladne do pokladne poskytovateľa.

Poslanec Benko podal návrh

Miroslav Benko pochválil prípravu VZN, ale našiel v ňom „chybičky krásy“, ktoré navrhol odstrániť. „V materiáli je, že sa prepravná služba poskytuje od 7. do 14. hodiny, ale kde? V Prešove či po celom Slovensku? Nie je tam ani definované, komu sa bude prepravná služba poskytovať. Čo keď je klient napríklad dlžníkom?  Podľa mňa by to malo byť vo VZN jasne uvedené,“ povedal Benko. Na jeho pripomienku reagovala predkladateľka Humeníková a zdôraznila, že to nepovažuje za potrebné, lebo riaditelia si tieto podmienky určia v interných pokynoch. V tých je uvedené aj to, že prepravnú službu si treba objednať deň vopred a že nárok na ňu nemá klient, ktorý je dlžníkom za prepravnú službu z minulosti. Benkov návrh podporilo len 14 kolegov, 11 sa zdržali a 1 nehlasoval, takže neprešiel.

Efektívne využitie opatrovateliek

Toto VZN zároveň dopĺňa podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, ktorá sa poskytuje v pracovných dňoch, pričom novelizáciou sa určuje, že bude poskytovaná bez prerušenia, aby sa efektívne využívala pracovná doba opatrovateliek a upratovanie sa bude vykonávať najmä v popoludňajších hodinách. Za túto zmenu VZN  o poskytovaní sociálnych služieb hlasovalo 27 poslancov, nikto nebol proti, ani sa nezdržal.

 

Anna Košuthová
Foto: archív zpsnaruc.sk