ZMOS požaduje prevod pozemkov na výstavbu bytov a sociálnych zariadení  

0
436
Ilustračné foto: presov.sk

Združenie miest a obcí Slovenska požaduje pri novele zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, aby bolo samosprávam umožnené získať pozemky štátu pre konkrétnu investičnú výstavbu.

Návrh zákona rozširuje dôvody vykonania pozemkových úprav. Za ďalší z dôvodov zmeny predkladateľ uvádza odstránenie nesúladu zákona o niektorých opatreniach pri majetkoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a súčasnej podoby zákona o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o  pozemkových spoločenstvách, ktoré sa prejavovali v priebehu celého konania o  pozemkových úpravách, od rozporov v povolení alebo nariadení pozemkových úprav, v  posudzovaní obvodu pozemkových úprav, na jednoznačnom určení subjektu poskytujúeho náhradu a pod.

Združenie miest a obcí Slovenska v  tejto súvislosti adresovalo Ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky zásadnú pripomienku, ktorou žiada predkladateľa návrhu umožniť prevod pozemkov pre účely výstavby nájomných bytov a sociálnych zariadení vo vlastníctve obcí a miest.

Podľa ZMOSu touto zmenou tak dokážu samosprávy, ktoré nedisponujú vlastnými pozemkami, získať vzťah k pozemkom na využitie v rámci konkrétnych verejných účelov, s ktorými súvisí riešenie dostupnosti nájomného bývania ako aj podpora výstavby sociálnych zariadení, ktoré sú vzhľadom na demografický vývoj mimoriadne potrebné v každom regióne.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS