ZMOS sa sústredil na energetiku

0
258

Združenie miest a obcí Slovenska realizuje prieskum, v ktorom sa sústredilo na energetiku. Je to finančne pomerne náročná oblasť, pričom je potrebné si uvedomiť, že mestá a obce patria medzi najväčších zriaďovateľov škôl a školských, ale aj sociálnych zriadení, prevádzkujú napríklad kultúrne domy, prenajímajú nebytové priestory a pod. Práve preto je žiadúce sústrediť pozornosť na problematiku energetiky a zdrojov tepla v samospráve.

Združenie miest a obcí Slovenska napríklad zaujíma to, akým spôsobom samosprávy zabezpečujú vykurovanie budov. Zároveň zmapujeme, s akou reálnou účinnosťou pracujú zdroje tepla, napríklad či samosprávy majú implementovaný energetický management, ktorý automaticky vyhodnocuje energetickú náročnosť a účinnosť pre jednotlivé budovy a energetické celky, prípadne či merajú množstvo dodaného tepla do jednotlivých objektov a manuálne ich porovnávajú s fakturovanými dodávkami energie a pod. Rovnako sa zaujíma o to, aké konkrétne zdroje tepla využívajú samosprávy a tiež, aký je priemerný vek tepelných zariadení.

Zároveň sa ZMOS pýta na základe čoho sa mestá a obce rozhodujú o prioritách rekonštrukcií tepelného hospodárstva, aké finančné zdroje na tento účel využívajú a koľko ľudí v jednotlivých samosprávach je zamestnaných na obsluhu zdrojov tepla.

Zber dát začal 3. marca 2021 a potrvá do 9. apríla 2021 na vzorke 600 respondentov. Súčasťou formulovaných záverov z prieskumu bude aj tzv. druhostupňové triedenie dát, aby sme poznali postoje starostov a primátorov podľa jednotlivých krajov a veľkostných kategórií obcí. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS