ZMOS začína s prípravou analýzy odpadového hospodárstva

0
249
Ilustračné foto: SITA

Združenie miest a obcí Slovenska začína s tvorbou analýzy, ktorá bude zameraná na problematiku odpadového hospodárstva. Ide o mimoriadne dôležitú oblasť činnosti miest a obcí, ktorá sa stále viac stretáva s problémami v aplikačnej praxi a pomerne často je vystavená novým legislatívnym zmenám.

Analýza bude obsahovať možnosti podpory a návrhy nástrojov na zvýšenie miery separácie triedených zložiek odpadu v obciach, zvýšenie informovanosti obyvateľov obcí v oblasti odpadového hospodárstva, zníženie miery skládkovania odpadu na skládkach odpadov a kompetencií samospráv a orgánov verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva, vrátane znižovania nezákonne umiestňovaného odpadu.

Efektívny systém zberu odpadu

Zároveň cieľom projektovej aktivity je zanalyzovanie kompetencií samospráv a orgánov verejnej správy na úseku odpadového hospodárstva a príprava návrhov ich prepojenia v rámci systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov a dovozcov. Súčasťou dokumentu bude tiež analýza nástrojov a podmienok na zabezpečenie efektívnejšieho systému zberu odpadu.

Využitie analýzy bude podkladom pre sociálny dialóg a následné návrhy na realizáciu nevyhnutných zmien v pôsobností miest a obcí a orgánov štátnej správy s cieľom zvýšenia ochrany života, zdravia občanov a tiež zvýšenia ochrany životného prostredia. ZMOS vidí využitie analýzy aj pri realizácii následných vzdelávacích aktivít pre predstaviteľov miest, obcí a štátnej správy, pri postupoch, kde bude jasne pomenovaná úloha štátu, obcí a výrobcov v rámci ich rozšírenej zodpovednosti.

Do pol roka budú výsledky

Tím expertov začína pracovať v tomto období, pričom spracovanie analýzy potrvá pol roka. Pripravovaná analýza je súčasťou projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, ktorý ZMOS realizuje vďaka finančnej podpore z Európskeho sociálneho fondu. Združenie v priebehu tohto roka, v rámci uvedeného projektu, už vypracovalo analýzy k využitiu potenciálu obecných lesov a tiež dopadovú štúdiu k dostupnosti potravín na vidieku.

Všetky vypracované štúdie sú verejne prístupné na web stránke ZMOS. V priebehu jesene budú ešte rozšírené o analýzu venovanú posudkovej lekárskej a sociálnej činnosti a následne analýze majetku a investíciám v samospráve.

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS