ZMOS žiada rozšírenie skupiny osôb v rámci skoršieho očkovania

0
356
Audi zrazilo chodkyňu, zraneniam podľahla

Predseda Združenia miest a obcí Slovenska listom požiadal predsedu vlády o to, aby bol rozšírený pôvodný okruh ľudí, pre ktorých je určené očkovanie proti COVID – 19.

Združenie miest a obcí Slovenska oceňuje kroky vlády Slovenskej republiky v súvislosti s očkovaním obyvateľov proti ochoreniu novým koronavírusom COVID-19. V plnej miere akceptujeme a rešpektujeme prioritizáciu vo vzťahu k ľuďom pôsobiacim v kritickej infraštruktúre. Čo vnímame ako kľúčovú tepnu nášho hospodárskeho, sociálneho, zdravotníckeho aj ekonomického života.

„V tejto súvislosti som sa obrátil na pána premiéra s návrhom o rozšírenie cieľovej skupiny, ktorej bude umožnené prednostné očkovanie, a to na skupinu štatutárnych predstaviteľov verejnej správy, príslušníkov obecných a mestských polícií, a tiež štatutárnych predstaviteľov organizácií zriadených miestnou územnou samosprávou, aj samosprávnymi krajmi,“ uviedol predseda ZMOS Branislav Tréger.

ZMOS je presvedčené, že práve táto cieľová skupina, či už s prihliadnutím na to, že pôsobí v rámci krízového riadenia, ale aj v nadväznosti na to, že plní operatívne úlohy v súvislosti s ochranou zdravia a majetku, a tiež zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy a mnohé ďalšie nezastupiteľné úlohy, vytvorí prostredie na to, aby sme minimalizovali hroziace riziká pri zvládaní ich povinností v náročnej epidemiologickej situácii.

ZMOS sa zároveň zapojil do medzirezortného pripomienkového konania k návrhu Štatútu Pandemickej komisie vlády SR, kde žiada doplniť za člena tejto komisie svojho zástupcu, ktoré Branislav Tréger zdôvodnil nasledovne: „ZMOS je najväčšia nevládna organizácia združujúca, zastupujúca a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v Slovenskej republike ako právnické osoby, združujeme viac ako 95% miest a obcí na Slovensku. Preto jej zastúpenie bude výrazným prínosom pre činnosť komisie, transfer poznatkov a zodpovednú participáciu na tvorbe rozhodnutí.“

Michal Kaliňák
ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS