Absolventi „veteriny“ nemajú problém sa uplatniť na trhu práce, žiadaní sú aj za hranicami

Absolventi „veteriny“ nemajú problém sa uplatniť na trhu práce, žiadaní sú aj za hranicami

Je jedinou školou pre veterinárne vzdelávanie na Slovensku a jednou z dvoch poskytujúcich štúdium farmácie. Má spoločný bakalársky študijný program náuka o živočíchoch, ktorý univerzita realizuje v spolupráci s nórskou University of Nordland v Bodø. Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie má na svojom konte však oveľa viac úspechov. Aj o tom sme sa porozprávali s prof. MVDr. Janou Mojžišovou, PhD., prorektorkou pre výchovno-vzdelávaciu činnosť.

Čo je ambíciou vašej univerzity?
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach bola založená v roku 1949 ako Vysoká škola veterinárska v Košiciach
a dodnes je jedinou inštitúciou svojho druhu pre univerzitné pregraduálne, graduálne a postgraduálne veterinárske vzdelávanie v Slovenskej republike. Pred 14 rokmi sme začali s výučbou študijného programu farmácia ako druhá vysoká škola na Slovensku, čím sme reagovali na potreby spoločenskej praxe a zároveň čo sa týka dostupnosti priblížili tento atraktívny študijný program záujemcom z východoslovenského regiónu. Ambíciou univerzity je v prvom rade úspešné pôsobenie ako edukačnej a vedecko-výskumnej vysokoškolskej inštitúcie v národnom i medzinárodnom vzdelávacom priestore, čo zaručuje našim absolventom uplatnenie sa  nielen na domácom, ale aj na zahraničnom pracovnom trhu. Univerzita dlhodobo dosahuje v rebríčku hodnotení slovenských vysokých škôl prvé miesta, čo je potešujúce, ale keďže naše ambície presahujú hranice Slovenska, naším cieľom je úspešne obstáť nielen v  rámci komplexnej akreditácie, ale najmä v rámci medzinárodnej evalvácie, ktorá  je pre univerzitu skutočným meradlom jej kvality prinajmenšom v európskom priestore a je výrazom medzinárodného profesijného uznania.
 
Môžeme predstaviť možnosti štúdia na univerzite?
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je monofakultnou univerzitou, ktorá poskytuje vzdelanie domácim i zahraničným záujemcom o štúdium na všetkých troch stupňoch. V súčasnosti  má univerzita okolo 2 tisíc  študentov, z toho asi 200 zahraničných. Ku kľúčovým študijným programom patrí všeobecné veterinárske lekárstvo a od roku  2006 študijný program farmácia. Veterinárska medicína a farmácia patria medzi tzv. regulované povolania, ktorých štúdium musí zodpovedať požiadavkám smernice Európskej únie. Tie naša univerzita spĺňa, a preto je  diplom vydávaný univerzitou platný v krajinách Európskej únie. Okrem týchto študijných programov spojeného prvého a druhého stupňa univerzita v súčasnosti vychováva bakalára v študijných programoch kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, náuka o živočíchoch a vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.Magisterské štúdium druhého stupňa ponúka v dvoch študijných programoch –  produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia, a trh a kvalita potravín.
 
Devízou každej vysokej školy je, keď spolupracuje so školami v zahraničí. Majú vaši študenti možnosť absolvovať  časť štúdia aj mimo?
Naši študenti majú možnosti študovať v zahraničí viac ako dobré. To súvisí s tým, čo už bolo povedané, a teda že veterinárna medicína a farmácia sú regulované povolania a  ich štúdium je identické na všetkých európskych školách. Spolu s kreditovým systémom štúdia to umožňuje našim študentom absolvovať v rámci medzinárodnej mobility programu ERASMUS na zahraničných vysokých školách časť riadneho štúdia alebo klinickej praxe, ktoré sú plne uznané  a po ich návrate plynulo pokračujú v štúdiu doma. Máme podpísané zmluvy s univerzitami v Česku, Poľsku, Slovinsku, Macedónsku, Turecku, Rakúsku, Taliansku, Francúzsku, Belgicku, Španielsku či Portugalsku, kam najčastejšie odchádzajú naši študenti, a z týchto krajín naopak prichádzajú študenti k nám.
 
Na vašej univerzite študuje veľa zahraničných študentov. Čím si univerzita získava ich záujem? 
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach už od roku 1991 poskytuje zahraničným záujemcom možnosť študovať všeobecné veterinárske lekárstvo v anglickom jazyku. V súčasnosti tvoria zahraniční študenti, ktorí k nám prišli najmä z Nórska, Švédska,  Írska, Veľkej Británie, Grécka, Cypru, Malty, Islandu, Izraela, Belgicka,  Rakúska, Japonska i USA viac ako desať percent všetkých študentov. Medzinárodné uznanie zabezpečuje univerzite dostatok študentov zo zahraničia, ktorých láka najmä vysoká úroveň praktickej prípravy a permanentný kontakt so zvieratami nielen na piatich klinikách, ale aj na školskej farme, účelovom zariadení pre chov a choroby voľne žijúcej zveri či v jazdeckom areáli. Nie každá veterinárska škola im to môže ponúknuť. Ak k tomu pridáme veľmi dobre jazykovo vybavených učiteľov a priateľské prostredie, záujem o toto štúdium je už desaťročia pretrvávajúci. Čo sa týka zahraničných študentov, môžeme sa pochváliť na slovenské pomery výnimočným študijným programom realizovaným v anglickom jazyku. Ide o spoločný bakalársky študijný  program náuka o živočíchoch, ktorý naša univerzita realizuje od akademického roku 2010/2011 v spolupráci s nórskou University of Nordland v Bodø a ktorý k nám každý rok privádza niekoľko desiatok nórskych študentov, ktorí po jeho skončení väčšinou pokračujú v štúdiu všeobecného veterinárskeho lekárstva.
 
Čo považujete za najväčší úspech školy v súčasnom období?
Okrem úspešnosti v získavaní študentov zo zahraničia a spomenutého spoločného študijného programu s nórskou univerzitou je to najmä dlhodobé udržiavanie si kvality a  vysokej úrovne vedeckej, výskumnej a vzdelávacej činnosti univerzity, čo potvrdzujú jej opakované hodnotenia uznávanými autoritami na národnej i medzinárodnej úrovni. Nielenže UVLF v Košiciach bola prvou vysokou školou na Slovensku, ktorá úspešne prešla procesom komplexnej akreditácie, ale  na základe hodnotenia Európskeho združenia inštitúcií pre veterinárne vzdelávanie so sídlom v Bruseli bola univerzita zaradená  na zoznam najlepších veterinárskych škôl v Európe, kam sa nedostali mnohé vysoké školy staršie i bohatšie ako sme my.
 
Existuje na škole prepojenie štúdium - prax?
Ak sa dnes veľa hovorí o odtrhnutosti vysokoškolského vzdelávania od praxe, netýka sa tento problém našej univerzity. Okrem toho, že je povinná prax pevne zakotvená v študijných plánoch všetkých študijných programov a priebežne sa realizuje  na našich účelových zariadeniach, máme zmluvy o vykonávaní praxe s Komorou veterinárnych lekárov a Slovenskou lekárnickou komorou, na základe ktorých absolvujú naši študenti prax u privátnych veterinárnych lekárov a v lekárňach, pričom predstavitelia týchto profesijných komôr sú členmi našej vedeckej rady i skúšobných komisií, pravidelne sa vyjadrujú k študijným plánom tak, ako si to vyžadujú skúsenosti z ich praxe. Máme rozvinutú bohatú sieť spolupráce aj s ďalšími organizáciami, ktoré sprostredkúvajú prepojenie nášho štúdia na prax, a naši študenti tak overujú svoje vedomosti vo výrobných potravinárskych a poľnohospodárskych podnikoch, v útvaroch Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, v ZOO či útulkoch zvierat, kde jej chránencom naši študenti bezplatne poskytujú odbornú veterinárnu preventívnu i terapeutickú činnosť.
 
„Prispôsobujete“ ponuku študijných programov trhu? Máte nejakú spätnú väzbu?
Samozrejme, že sa prispôsobujeme požiadavkám trhu, ale nie v tom zmysle, aby sme ponúkali študijné programy,  ktoré by síce mohli byť mimoriadne populárne a žiadané,  ale absolventi by len ťažko našli uplatnenie. Na základe spoločenskej požiadavky sme už pred 10 rokmi začali poskytovať študijný program kynológia apred dvomi rokmi študijný program vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, ktoré sú na Slovensku jedinečné.  Študijný program kynológiasi získal popularitu tým, že umožňuje spojiť lásku ku psom so širokými možnosťami profesionálneho uplatnenia. Absolvent nadobudne odbornosť pre výkon svojho povolania v špecializovaných veterinárnych zariadeniach, hlavne v Policajnom zbore, v armáde, v železničnej polícii, v colnej správe, v súkromnej bezpečnostnej službe. Môže pôsobiť ako profesionálny cvičiteľ psov, kynológ v poľovníckych a záchranárskych združeniach, a v združeniach pre  občanov so zdravotným postihnutím, ako rozhodca výkonu psov v služobnej a poľovníckej kynológii, môže kontrolovať  podmienky na výstavbu a prevádzku karantén a útulkov pre psov či pôsobiť pri ochrane zvierat a prírody. Absolvent študijného programuvzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii nadobudne potrebné znalosti z biológie, psychológie, sociológie a pedagogiky, a základné znalosti z oblasti medicíny a veterinárnej medicíny, aby bol odborne pripravený  venovať sa najmä využitiu zvierat v psychologickej a medicínskej terapii v školách, rehabilitačných centrách a klinikách, domovoch dôchodcov a pod. Uplatnenie tiež môže nájsť aj v zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach, zariadeniach pre drogovo závislých v rámci podpory pri odvykaní a resocializácii, či v  zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo. Na treťom stupni štúdia – doktorandskom – presahujú nami ponúkané študijné programy hranice oblasti veterinárskych a farmaceutických vied, a zasahujú aj do oblasti vied o živej prírode a napríklad študijné programy ako neurovedy či mikrobiológia patria k tomu najmodernejšiemu, čo vieme ponúknuť svetu vedy. Absolventi všetkých našich študijných programov nemajú problém sa uplatniť na trhu práce, sú žiadaní nielen na Slovensku, ale keďže sú diplomy vydané našou univerzitou uznávané v celej Európe a kvalita našich absolventov je tiež vo svete známa, často si nachádzajú prácu aj za hranicami Slovenska.

Diskusia k článku